#header.header-scrolled { background: #f9b134; transition: all 0.5s;} li { list-style: none; }

Privacy Policy van Jongerden VOF

Jongerden (hierna aangeduid met “Wij”) staan voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met u communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.

Voor wie geldt deze Privacy verklaring?


Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle personen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan ons verstrekt:
- contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het behoorlijk uitvoeren van onze werkzaamheden (waaronder: naam, voornamen, adres, nummer Kamer van Koophandel, BTW-nummer, (mobiel) telefoonnummer, faxnummer, emailadres, bankrekeningnummer);
- persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van bijeenkomsten of ingeschreven nieuwsbrieven.
Persoonsgegevens ontvangen via onze website:
- gegevens aangaande uw bezoek aan onze website;
- gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP-adres;
- uw surfgedrag en interesses.
Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:
- persoonsgegevens ontvangen uit openbare (online bronnen) zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn;
- persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster;
- overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?


Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
- het behoorlijk uitvoeren van onze werkzaamheden;
- het nakomen van onze wettelijke verplichtingen onder meer met betrekking tot het voeren en bewaren van financiële administratie;
- het onderhouden van contact en communiceren met u;
- marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn;
- de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
- de verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
- het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.


De beveiliging van uw gegevens


Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij hanteren algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u contact met ons op te nemen.


Inschakelen/ delen gegevens met derden


In bepaalde gevallen kan het voor ons noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:
- derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
- externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.
Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacy verklaring genoemde doeleinden. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van ons en dus op verzoek en conform instructie van ons handelen, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omschreven vereisten voldoet.


Gegevens buiten de Europese Unie


Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval zien wij erop toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de AVG.


Grondslagen


Bij de verwerking van persoonsgegevens door ons baseren wij ons op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.
Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van ons, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van ons. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.


Bewaartermijnen


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy verklaring genoemde doeleinden of zolang wij dit verplicht zijn op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.


Uw rechten


U kunt ons verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast hebt u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, of andere communicatie meer ontvangen dan kunt u dat op elk moment kosteloos aan ons melden. U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen de verwerking staken indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Klachtenregeling


Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij ons. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Verklaring aan veranderingen onderhevig


Wij behouden ons het recht voor om deze “Privacy verklaring” aan te passen of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zullen wij dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze “Privacy verklaring” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ons en enige bezoeker aan ons kantoor website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.


Cookies


Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat wij gebruik maken van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte paginas. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. In dat geval wordt bij het eerste bezoek aan de website uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van ons. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.


Contactgegevens


Mocht u na het lezen van deze privacy voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:Maatschappelijke Zetel